Eye Filmmuseum
Eye Filmmuseum
Sluit

Eye is schatbewaarder, pionier en gids in de wereld van de film en de kunst van het bewegend beeld.

www.eyefilm.nl
Eye Filmmuseum

De eerste vrouwelijke Arabische regisseur

Drie vrouwelijke filmmakers die je zou moeten kennen. In deze aflevering: Moufida Tlatli.

Ont­dek meer over het pro­gramma Women Make Film op de web­site van Eye Filmmuseum

Mou­fida Tlatli werd gebo­ren in een bui­ten­wijk van Tunis, de hoofd­stad van Tune­sië, in 1947. Ze ver­telt dik­wijls dat ze cinema daar ont­dekte, dank­zij de filo­so­fie­le­raar op haar mid­del­bare school, die een film­club leidde. In de jaren zes­tig ver­huisde ze naar Parijs om cine­ma­to­gra­fie te stu­de­ren. Toen ze terug­keerde naar haar vader­land, mon­teerde ze ver­schil­lende films gemaakt door ande­ren, tot ze in 1994 besloot een eigen film te maken. Dat maakte haar de eer­ste Ara­bi­sche vrouw ooit die een speel­film regisseerde.

Beste debuut in Cannes

Les silen­ces du palais, of Het zwij­gen van het paleis, werd een groot suc­ces. Het ver­haal volgt de onge­luk­kige Alia, die hoort dat prins Sid’Ali stierf, en daarom terug­keert naar het adel­lijk paleis waar zij opgroeide. Rond­lo­pend door het paleis komen her­in­ne­rin­gen terug. Haar moe­der was dienst­meid, maar moest ook sek­su­ele gun­sten ver­le­nen. Alia weet niet wie haar vader is, maar begint te ver­moe­den dat dit wel eens de prins zou kun­nen zijn. Het is de voor­avond van de nati­o­na­lis­ti­sche omwen­te­ling in Tune­sië en Sid’Ali ziet zijn impe­rium instor­ten. Alia ziet haar kans om te ont­snap­pen en haar droom als zan­ge­res na te jagen.

Chantal Akerman - Passages, deze zomer in Eye Filmmuseum

Les silen­ces du palais won de prijs voor beste debuut in Can­nes. Daarna is Tlatli gevraagd om een tijd minis­ter van Cul­tuur te zijn in Tune­sië. Haar bij­zon­dere ver­haal is niet erg bekend. Daarom is deze zomer het film­pro­gramma Women Make Film te zien in Eye Film­mu­seum. Meer dan 25 vrou­we­lijke film­ma­kers wor­den in de spot­light gezet. Zij lever­den een grote bij­drage aan de film­ge­schie­de­nis, en toch is hun ver­haal lang ver­zwe­gen. Tijd om daar ver­an­de­ring in te brengen

Deze zomer in Eye: een verzwegen filmgeschiedenis, met vrouwen in de hoofdrol

Bekijk het werk van meer dan 25 vrouwelijke filmmakers, waaronder Moufida Tlatli.

Deze zomer in Eye: een verzwegen filmgeschiedenis, met vrouwen in de hoofdrol Bezoek Women Make Film

Meer verhalen van Eye Filmmuseum