Eye Filmmuseum
Eye Filmmuseum
Sluit

Eye is schatbewaarder, pionier en gids in de wereld van de film en de kunst van het bewegend beeld.

www.eyefilm.nl
Eye Filmmuseum

De vrouw die film in kunst veranderde

Drie vrouwelijke filmmakers die je zou moeten kennen. In deze aflevering: Chantal Akerman.

Ont­dek meer over het pro­gramma Women Make Film op de web­site van Eye Filmmuseum

De meeste film­lief­heb­bers ken­nen Chan­tal Aker­man als femi­nis­ti­sche regis­seur. In de jaren zeven­tig werd zij op slag bekend met haar film Jeanne Diel­man (1975), over het leven van een Brus­selse huis­vrouw die ook werkt als pros­ti­tuee. Het per­so­nage raakt de rou­tine zat en besluit een cli­ënt te ver­moor­den. Ondanks deze hef­tige omstan­dig­he­den her­ken­den tal­lo­zen vrou­wen zich in het benau­wende huis­vrou­wen­be­staan. De film werd het boeg­beeld van de femi­nis­ti­sche cinema.

Still uit de film Woman sitting after killing van Chantal Akkerman

Het gewone leven

Zelf hield Chan­tal Aker­man er niet van om een femi­niste genoemd te wor­den, zij wilde geen labels opge­plakt krij­gen. Haar films gaan over het gewone leven’, waar­ach­ter hef­tige gebeur­te­nis­sen, her­in­ne­rin­gen en emo­ties schuil­gaan. Mis­schien maakte zij daarom als één van de eer­ste regis­seurs de over­stap naar beel­dende kunst. In 1995 ont­dekte ze een wereld bui­ten de film­the­a­ters. Zij was inmid­dels de gevierde regis­seur van films zoals News from Home (1977), Toute une nuit (1982) en Nuit et jour (1991),

Still uit het werk D'Est van Chantal Akerman

De wereld achter het IJzeren Gordijn

Nu waagde ze zich aan een instal­la­tie­kunst­werk: D’Est. Op 24 scher­men liet zij hyp­no­ti­se­rende beel­den zien van men­sen die pro­be­ren te over­le­ven in het voor­ma­lige Oost-Europa, ach­ter het IJze­ren Gor­dijn. Het zijn obser­ve­rende beel­den die voor­bij­trek­ken, van men­sen en land­schap­pen, zon­der dia­loog, zon­der ver­der com­men­taar. De kunst­we­reld zag direct de bij­zon­dere kwa­li­teit van dit werk. 

Chantal Akerman - Passages, deze zomer in Eye Filmmuseum

Lange shots en perfecte symmetrie

Chan­tal Aker­man werd gevraagd door gere­nom­meerde musea om film naar de ten­toon­stel­lings­ruimte te bren­gen — van de Biën­nale in Vene­tië tot Docu­menta in Kas­sel. Haar sterk per­soon­lijke stijl van lange shots, brede kaders en per­fecte sym­me­trie, beto­vert tot op de dag van van­daag. Het zijn getui­ge­nis­sen van een leven dat gewoon lijkt, maar dat niet is.

Deze zomer in Eye: een verzwegen filmgeschiedenis, met vrouwen in de hoofdrol

Deze zomer kun je het bijzondere werk van Chantal Akerman zien in Eye Filmmuseum. De tentoonstelling Passages voert je langs haar leven, en in de bioscoopzalen draaien haar films.

Deze zomer in Eye: een verzwegen filmgeschiedenis, met vrouwen in de hoofdrol Bezoek Women Make Film

Meer verhalen van Eye Filmmuseum